We use cookies to give you the best possible online experience. If you continue, we'll assume you are happy for your web browser to receive all cookies from our website. See our Privacy & Cookie policy statement for more information on cookies and how to manage them.

  • Adeegyada Sharci ee Magangelyada iyo Arimaha la Xidhiidha – Qoraalka Xogta Codsadayaasha

  • Þðèäè÷åñêèå óñëóãè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óáåæèùà è ñâÿçàííûì ñ ýòèì âîïðîñàì - Ïðèìå÷àíèÿ ïî èíôîðìàöèè äëÿ ïðîñèòåëåé

  • Servicii juridice pe probleme de azil și conexe - Notã de informare a solicitanþilor

  • خزمەتگوزاری یاسایی پەنابەران و بابەتە پەیوەندیدارەکان- تێبینی و زانیاری بۆ داواکاران

  • Services juridiques en matière d'asile et d'autres questions connexes - Note d'informations aux demandeurs

  • Legal Services in Asylum and Related matters - Note for Information of Applicants

  • الخدمات القانونية لللجوء والمسائل المتعلقة به – وثيقة معلومات للمتقدمين :

  • Shërbime ligjore gjatë azilit dhe çështje të lidhura – Shënim informacioni për aplikuesit

General Information