Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Aimsigh Ionad Dlí

Ionad Dlí Cabhán
Ionad Siopadóireachta Newcourt
Sráid na hEaglaise
An Cabhán
H12 C8D8

Teil: (049) 433 1110
Facs: (049) 433 1304
Ríomhphost:lawcentercavan@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí an Chláir
Aonad 6A
Cearnóg na gCeannaithe
Inis
Co. an Chláir
V95 HH58

Teil: (065) 682 1929
Facs: (065) 682 1939
Ríomhphost: lawcentreennis@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

Ionad Dlí na h-Iarmhí
Lána Paynes
Baile na nGael
Baile Átha Luain
Co na hIarmhí
Teil: (090) 647 4694
Facs: (090) 647 2160

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí na Mí
Bóthar Uí Chinnéide
An Uaimh
Co na Mí
C15 Y53F

Teil: (046) 907 2515
Facs: (046) 907 2519
Ríomhphost: lawcentrenavan@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Bhaile Bhlainséir

Aonad 6-8 an tIonad Gnó
Bóthar Chluain Saileach
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15, D15 DT78
Teil: (01) 820 0455
Facs: (01) 820 0450

Ríomhphost: lawcentreblanchardstown@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (Baile Bhlainséir)

Ionaid Dlí Chluain Dolcáin

An Chéad Urlár, lárionad Cathrach
Comhairle Contae Átha Cliath Theas
Bóthar an Naoú Loc
Cluain Dolcáin
Baile Átha Cliath 22
D22 E9X5

Teil: (01) 457 6011
Facs: (01) 457 6007
Ríomhphost: lawcentreclondalkin@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)


Oifig Theach an Charnáin
Sráid Essex Thoir,
Baile átha Cliath 2
D02 RR76

Teil: (01) 6755566
Teil: (01) 6755565
Teil: (01) 6755562
Facs: (01) 7645116
Ríomhphost: dolphinhousechildcare@legalaidboard.ie

Radharc ar Léarscáil suíomh (Theach an Charnáin)

Ionaid Dlí Fhionnghlas

44/49 An Phríomhshráid
Fionnghlas
Baile Átha Cliath 11 D11 TCC9
Teil: (01) 864 0314
Facs: (01) 864 0362

Ríomhphost: finglas@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (Fionnghlas)

Ionaid Dlí Sráid Jervis

Teach Jervis
Sráid Jervis
Baile Átha Cliath 1
Teil: (01) 874 5440
Facs: (01) 874 6896

Ríomhphost: lawcentregardinerstreet@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

Ionaid Dlí Sráid na Seansaireachta

Update 3rd January 2018. Please note from Friday 5th January 2018, the public office of Chancery Street Law Centre will move to Dolphin House Law Centre on a temporary basis due to re-refurbishment. Dolphin House Law Centre can be contacted on 01 6755562/63, email contact remains the same:chancerystreetchildcare@legalaidboard.ie

Teach Cúirte
Sráid na Seansaireachta,
Baile Átha Cliath 7 D07 A599
Teil: (01) 82866226
Facs: (01) 8286649
Ríomhphost: chancerystreetchildcare@legalaidboard.ie

Ionaid Dlí Margadh na Feirme

48/49 Sráid Brunswick Thuaidh
Lána Sheoirse
Baile Átha Cliath 7

D07 PE0C Teil: (01) 646 9600
Facs: (01) 671 0200

Ríomhphost: lawcentresmithfield@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (Margadh na Feirme) (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

Ionaid Dlí Thamhlachth
Faiche an tSráidbhaile
Tamhlacht
Baile Átha Cliath 24
D24 P2PY

Teil: (01) 451 1519
Facs: (01) 451 7989
Ríomhphost: lawcentretallaght@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (Tamhlacht)

Ionad Dlí Chiarraí
1 Plás Day
Trá Lí
Co Chiarraí
V92 CR22

Teil: (066) 712 6900
Facs: (066) 712 3631
Ríomhphost: lawcentretralee@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Chill Chainnigh
Aonad A,
1ú Úrlar,
Ionad na Páirce Móire,
An Loch Buí,
Cill Chainnigh
R95 HK11

Teil: (056) 776 1611
Facs: (056) 776 1562
Ríomhphost: lawcentrekilkenny@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

Ionad Dlí Chill Dara
Plás Uí Chainín
An Droichead Nua
Co Chill Dara
W12 E127

Teil: (045) 435777
Facs: (045) 435766
Ríomhphost:LawCentreNewbridge@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Chill Mhantáin
Urlár 3, Bloc D
Oifigí Cathartha
An Phríomhshráid
Bré
Contae Chill Mhantáin
A98 R6W4

Teil: (01) 2022644
Facs: (01) 2022667
Ríomhphost: lawcentrewicklow@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (nasc chuig láithreán gréasáin seachtrach)

Corcaigh

Ionad Dlí Ché an Phápa
Teach an Ché Thuaidh
Cé an Phápa
Corcaigh
T23 HV26

Teil: (021) 455 1686
Facs: (021) 455 1690
Ríomhphost: lawcentrecorknorth@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (Cé an Phápa)


Ionaid Dlí an Meal Theas
1A An Meal Theas
Corcaigh
T12 R7WC

Teil: (021) 427 5998
Facs: (021) 427 6927
Ríomhphost: corksouth@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (An Meal Theas)

Ionad Dlí - Corcaigh (Ché an Phápa)
Teach an Ché Thuaidh
Cé an Phápa
Corcaigh
T23 HV26

Tel: (021) 4554634
Fax: 021 4557622
Email: corkrls@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh (Ionad Dlí - Corcaigh (Ché an Phápa)

Ionaid dlí

Uaireanta oscailte: 10rn-12.30in & 2in-4in 

Gliogáil ar do chontae, nó ar an gcontae is giorra duit, chun sonraí teagmhála an ionaid dlí a fháil:

Baile Átha Cliath
An Cabhán
Chiarraí
Chill Dara
An Chláir
Cill Chainnigh
Cill Mhantáin
Corcaigh
Dhún na nGall
Gaillimh
An Iarmhí
Laois
Loch Garman
Longfort

Luimneach
Mhaigh Eo
An Mí
Muineachán
Port Láirge
Sligeach
Thiobraid Árann
Uíbh Fhailí

 
Ionaid dlí pháirtaimseartha

Mura n-oireann suíomh na n-ionad dlí thuas duit, bíonn roinnt ionaid dlí pháirtaimseartha á bhfeidhmiú ag an mBord um Chúnamh Dlíthiúil chomh maith:

Téigh i dteagmháil leis na hionaid dlí pháirtaimseartha

Ionad Dlí Dhún na nGall
Lár Ionad Bhaile Leitir Cheannainn
Bóthair An Ghiúistís Breathnach
Leitir Ceannainn
Co Dhún na nGall
F92 H263

Teil: (074) 912 6177
Facs: (074) 912 6086
lawcentreletterkenny@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí na Gaillimhe
9 Sráid San Proinsias
Gaillimh
H91 NS53

Teil: (091) 561650
Facs: (091) 563825
Ríomhphost: galwaylawcentre@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh


Ionad Dlí - Gaillimhe (Teach Seville)

Update: 3rd January 2018. Please note that Galway Law Centre (Seville House) is temporary closed due to flooding. Individuals due to have appointments in the coming days will be contacted in due course.


Teach Seville
Bóthar na nDuganna Nua
Gaillimh
H91 CKV0

Teil: (091) 562480
Facs: (091)562599
Ríomhphost: rlsgalway@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Tabhair faoi deara le do thoil, go bhféadfadh athrú teacht ar uaireanta agus laethanta oscailte na nIonad Dlí páirtaimseartha agus é ag brath ar an éileamh ar an tseirbhís. Bain úsáid as na huimhreacha teagmhála thíos le do thoil, le fáil amach faoin am a bhíonn an tIonad Dlí ar oscailt.

CEATHARLACH
Ionad dlí Páirtaimseartha Ceartharlach
Ionad Eolas na Saoránach Naomh Caitríona
Bóthar Naomh Seosamh
Ceatharlach.
Teil: (059) 9138700
Oscailte: An chéad agus an deiridh Aoine de gach mí

CORCAIGH
Ionad dlí Páirtaimseartha Beanntraí
Ionad Eolas na Saoránach
Cearnóg Wolfe Tone
Beanntraí
Teil: (021) 4551686
Oscailte:Uair sa mhí

DÚN NA NGALL
Ionad dlí Páirtaimseartha Dún Na Ngall
Teach na Cúirte
Baile Dhún na nGall.
Teil: (074) 9126177
Oscailte:Uair sa mhí

LIATROIM
Ionad dlí Páirtaimseartha Cora Droma Rúisc
An Ionad Sláinte
Bóthar Liatroma
Cora Droma Rúisc
Teil: (043) 47590
Oscailte:Uair sa mhí

AN LÚ
Ionad dlí PáirtaimsearthaDroichead Átha
Ionad Seirbhísí Pobail Dhroichead Átha
Corrán Scarlett
Droichead Átha
Teil: (041) 9836084/9833490
Oscailte:An Chéad agus an Dara Máirt de gach mí

MAIGH EO
Ionad dlí PáirtaimsearthaBéal an Átha
An Ionad Tréadach (Talamh na hArd-Eaglaise)
Béal an Átha
Co. Mhaigh Eo
Teil: (094) 9024334
Oscailte: Uair sa mhí

ROS COMÁIN
Ionad dlí Páirtaimseartha Mainistir Bhúille
Ionad Eolas na Saoránach
7 Sráid Elphin
Mainistir Bhúille
Teil: (071) 9161670
Oscailte: Uair sa mhí

TIOBRAID ÁRANN
Ionad dlí Páirtaimseartha Durlas
Seirbhís Sóisialta Pobail Dhurlais
Sráid Rossa
Durlas
Teil: (067) 3418
Oscailte:Gach dara Máirt sa mhí

Ionad dlí Páirtaimseartha Cluain Meala
Ionad Eolais na Saoránach
14 Sráid Wellington
Cluain Meala
Teil: (052) 22267
Oscailte: Trí nó ceithre huaire sa mhí

AN IARMHÍ
Ionad dlí Páirtaimseartha An Muileann gCearrr
An tIonad Fiontair
Sráid Gheata an Easpaig
An Muileann gCearrr
Teil: (090) 6474694
Oscailte:Uair sa mhí

Ionad Dlí Laoise
Aonad 261,
1ú Úrlar, Gandon Court,
Port Laoise
Co Laoise
R32 ED34

Teil: (057) 8661366
Facs: (057) 8661362
Ríomhphost: lawcentreportlaoise@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Loch Garman
An Geata Thair,
Loch Garman Y35 HF68
Teil: (053) 9122622
Facs: (053)9124927
Ríomhphost: lawcentrewexford@legalaidboard.ie


Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Longfort
Clós an Chomhair Creidmheasa
50A An Phríomhshráid
Longfort
N39 T6K5

Teil: (043) 33 47590
Facs: (043) 33 47594
Ríomhphost: lawcentrelongford@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Lú
Teach Condil
Plás Roden
Dún Dealgan
Co Lú
A91 E6RE

Teil: (042) 933 0448
Facs: (042) 933 0991
Ríomhphost: lawcentredundalk@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Luimní
Aonad F Cé Lock
Luimneach
V94 FP90

Teil: (061) 314599
Facs: (061) 318330
Ríomhphost: lawcentrelimerick@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Mhaigh Eo
Halla Humbert
An Phríomhshráid
Caisleán an Bharraigh
Co Mhaigh Eo
F23 XR50

Teil: (094) 902 4334
Facs: (094) 902 3721
Ríomhphost: lawcentrecastlebar@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Mhuineachán
Teach Alma
An Diamaint
Muineachán
H18 PD65

Teil: (047) 84888
Facs: (047) 84879
Ríomhphost: lcmonaghan@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Phort Láirge
Teach Cheanada
Sráid Cheanada
Port Láirge
X91 K0NN


Teil: (051) 855814
Facs: (051) 871237
Ríomhphost: lawcentrewaterford@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Shligigh
Teach Bridgewater
Paráid Rockwood
Sligeach
F91 Y9YY

Teil: (071) 9161670
Facs: (071) 9161681
Ríomhphost:lawcentresligo@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Thiobraid Árann
Cúirt na Manach
Sráid na Mainistreach
An tAonach
Co Thiobraid Árann
E45 KN59

Teil: (067) 34181
Facs: (067) 34083
Ríomhphost:lawcentrenenagh@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh

Ionad Dlí Uíbh Fhailí
Sráid an Chuain
Tulach Mhór
Uíbh Fhailí
R35 NW08

Teil: (057) 9351177
Facs: (057) 9351544
Ríomhphost:lawcentretullamore@legalaidboard.ie

Radharc ar léarscáil suíomh