Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Scéim Na gCleachtóirí Príobháideacha don Chúrt Chuarda

Forbhreathnú

Déantar foráil leis an Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta, 1995 (“an tAcht”) go bhféadfaidh an Bord um Chúnamh Dlíthiúil (“an Bord”) painéal aturnaetha a chur ar bun atá toilteanach cúnamh dlí agus comhairle a chur ar fáil do dhaoine atá ag fáil seirbhísí dlí. Coinníonn an Bord painéal aturnaetha atá toilteanach seirbhísí a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil deimhniú cúnamh dlí tugtha dóibh ag an mBord i leith ábhar áirithe maidir leis an dlí teaghlaigh sa Chúirt Chuarda, dá ngairfear Painéal Cleachtóirí Príobháideacha na Cúirte Cuarda (“an Painéal”).

  

Painéal Aturnaetha

Ní mór d'aon aturnae/gnólacht ar mian leis/léi/leo, de réir forálacha na téarmaí agus coinníollacha seo, go gcuirfí a ainm, a hainm nó a n-ainm ar an bPainéal iarratas a chur i scríbhinn chuig an mBord. Roghnóidh an Bord as na hiarratasóirí, iad siúd is mó, i dtuairim an Bhoird, atá oiriúnach le bheith fostaithe ag an mBord chun seirbhísí dlí a chur ar fáil thar a cheann. I gcás ina nglactar le haturnae/gnólacht ar an bPainéal, ní mór don aturnae/gnólacht gealltanas a thabhairt, san fhoirm ag aguisín 1, na téarmaí agus coinníollacha seo agus forálacha an Achta a chomhlíonadh agus iad ag cur cúnaimh dlí agus/nó comhairle ar fáil.

  

Raon na scéime

Ní bhaineann an Scéim ach le daoine a bhfuil deimhnithe cúnamh dlí deonta dóibh a d'eisigh an Bord le haghaidh imeachtaí an dlí teaghlaigh sa Chúirt Chuarda maidir le:-

(i)        Colscaradh

(ii)       Idirscaradh Breithiúnach

  

Oibriú na scéime

Is féidir le duine a bhfuil cúnamh dlí ag teastáil uaidh/uaithi iarratas a chur isteach ag ionaid dlí.  Má dheonaítear cúnamh dlí don duine le haghaidh colscartha nó idirscartha breithiúnach, féadfaidh an Bord iarraidh ar an duine sin aturnae a roghnú ón bPainéal chun ghníomhú thar a cheann.  Ansin tugann an Bord nó an duine atá ag fáil cúnaimh dlí fógra don aturnae agus tugann na cáipéisí seo a leanas don aturnae:

  

(a) An teastas cúnamh dlí a léireoidh ainm an duine atá ag fáil cúnaimh dlí, cineál na n-imeachtaí údaraithe agus na céimeanna údaraithe de bhun na n-imeachtaí sin, maidir leis an gcaiteachas ar fhinnéithe a d'fhéadfaí a tabhú; agus

(b) Foirm Éilimh CF1 ar cheart uimhir an deimhnithe cúnamh dlí a chur isteach uirthi.

Beidh an deimhniú mar údarás ag an aturnae chun cúnamh dlí a chur ar fáil don chliant faoin Scéim seo.  Ba cheart don aturnae/gnólacht cuid III den deimhniú a choimeád i gcomhad an cliaint.  Ba cheart cuid IV den deimhniú a cheangail den fhoirm éilimh le haghaidh íocaíochta táille agus eisíocaíochta ar bith eile, agus an cás curtha chun críche.

 

Ní féidir seirbhísí cúnamh dlí a chur ar fáil faoin Scéim gan deimhniú bailí cúnamh dlí. 

   

Táillí iníoctha

Tá scála caighdeánach táillí a íoctar go dlíodórí/gnólachtaí ar an bPainéal as seirbhísí a chur ar fáil i ngach cás.