Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Scaradh agus Colscaradh sa Chuirt Chuarda

Cad é an Painéal?

Is é an Painéal Aturnaetha um Idirscaradh Breithiúnach agus Colscaradh ár bpainéal aturnaetha do chúrsaí idirscartha bhreithiúnaigh agus colscartha sa Chúirt Chuarda. Clúdaíonn sé freisin idirscarthaí arna dtabhairt i gcrích trí chomhaontú idirscartha.

Cén obair ar féidir liom a bheith ag súil leis ón bPainéal?

Clúdaíonn an painéal seo soláthar comhairle dlí maidir le comhaontú idirscartha a thabhairt i gcrích. Clúdaíonn sé cúnamh dlíthiúil freisin maidir leis na hábhair seo a leanas sa Chúirt Chuarda:

  • Idirscaradh breithiúnach
  • Colscaradh

Tabhair faoi deara le do thoil nach gclúdaíonn an Painéal achomhairc Ard-Chúirte. Más mian le duine a fhaigheann cúnamh dlíthiúil a chás a achomharc chuig an Ard-Chúirt, ba chóir é a chur ar aghaidh chuig ionad dlí.

Conas a rachaidh mé isteach sa Phainéal?

Ní mór duit a bheith cláraithe mar aturnae sa Stát, árachas slánaíochta gairmiúil imleor a bheith agat chun sástacht an Bhoird (€1.5m faoi láthair) agus riachtanais imréitigh cánach a chomhlíonadh. Beidh ort iarratas a dhéanamh i scríbhinn, ar an bhfoirm iarratais agus gealltanas sínithe a thabhairt go gcloífidh tú leis na Téarmaí agus Coinníollacha ballraíochta agus forálacha an dlí maidir le cúnamh dlíthiúil sibhialta.

Cliceáil anseo le haghaidh foirm iarratais an Phainéil.

B’fhearr iarratais a sheoladh trí ríomhphost chuig info@legalaidboard.ie . Nó is féidir iad a phostáil chuig Seirbhísí Cleachtóirí Príobháideacha, An Bord um Chúnamh Dlíthiúil, Sráid na Cé, Cathair Saidhbhín, Co. Chiarraí V23 RD36 nó trí DX 166004 CATHAIR Saidhbhín.

Tá mé sínithe suas. Conas a gheobhaidh mé obair?

Déanann iarratasóirí iarratas ag ionaid dlí ar chúnamh dlíthiúil agus comhairle. Déanfaidh an Bord an t-iarratas a mheas agus má dheonaítear é tabharfar deimhniú um chúnamh dlíthiúil don iarratasóir. Is é cinneadh an ionaid dlí é de réir na treorach bainistíochta maidir le cé a atreoraítear chuig an bpainéal. Níl aon teidlíocht atreoraithe ach cuirfimid mianta an iarratasóra san áireamh.

Tabharfar cóip de sliocht ón bPainéal do dhuine a atreoraítear chuig an bPainéal ar a mbeidh ainmneacha na n-aturnaetha a sholáthraíonn seirbhísí sa chontae ina bhfuil na himeachtaí cúirte ar siúl. Tugann an Bord nó an duine a fhaigheann cúnamh dlíthiúil fógra don aturnae ansin agus cuireann sé na doiciméid seo a leanas ar fáil dóibh:

  • an deimhniú um chúnamh dlíthiúil lena n-áirítear ainm an duine a fhaigheann cúnamh dlíthiúil, cineál na n-imeachtaí a údaraíodh agus na céimeanna a údaraíodh de bhun na n-imeachtaí sin, i dtéarmaí an chaiteachais ar fhinnéithe a d’fhéadfadh a bheith tabhaithe; agus
  • Foirm Éilimh ar cheart uimhir an deimhnithe um chúnamh dlíthiúil a chur isteach.

Is é an deimhniú údarás an aturnae chun cúnamh dlíthiúil a sholáthar don chliant faoin Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995. Ba cheart don aturnae / gnólacht cóip den deimhniú a choinneáil ar chomhad an chliaint. Ba cheart cóip eile den deimhniú a cheangal leis an bhFoirm Éilimh ar íocaíocht na táille agus aon eisíocaíochta, nuair a bheidh an cás críochnaithe. Ní féidir seirbhísí dlí a sholáthar gan deimhniú um chúnamh dlíthiúil bailí.

Cad iad na táillí atá iníoctha?

Íoctar scála caighdeánach táillí le haturnaetha/gnólachtaí ar an bPainéal as seirbhísí a sholáthar i ngach cás. Féadfar iad a éileamh ar an bhFoirm Éilimh.