Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Iarratas a dhéanamh ar tharscaoileadh costas

Forálann an tAcht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta(1995) gur féidir le hiarratasóir iarratas a dhéanamh chuig an mBord le haghaidh tharscaoileadh na gcostas go bhfuilimid i dteideal a ghnóthú. Tugann sé seo rogha don Bhord rogha a cheart chun a gcostais a aisghabháil a tharscaoileadh sa chás ina gceaptar mura ndéanfaí amhlaidh go ​​"gcruthófaí cruatan" don duine. Is féidir leis an tarscaoileadh a bheith ina tharscaoileadh iomlán nó ina cheann páirteach.

 

Sa chás ina mbíonn aisghabháil costas cuirfidh d'aturnae in iúl duit an ceart chun iarratas a dhéanamh ar tharscaoileadh. Is féidir leo comhairle a chur ort cibé an gceapann siad go n-éireoidh leis an iarratas nó nach n-éireoidh, mar nach foirmiúlacht é an cinneadh chun costais a tharscaoileadh. Is féidir le do dhlíodóir sonraí breise a chur ar fáil duit chomh maith maidir leis na critéir a úsáidimid chun costais a tharscaoileadh a chinneadh má phléann tú tarscaoileadh leo.

 

Breithnímid gach iarratas ar tharscaoileadh ar a fhiúntas féin agus mura bhfuil tú sásta leis an gcinneadh ar d’iarratas ar tharscaoileadh, tá rogha agat achomharc a dhéanamh ina leith chuig Coiste Achomhairc an Bhoird

 

Tá na prionsabail seo a leanas comhaontaithe ag an mBord agus cinneadh á dhéanamh aige cibé ar chóir costais a tharscaoileadh nó nár chóir:

  • agus breithniú á dhéanamh faoi cad is cruatan ann, breithneoimid do sheasamh ag deireadh sholáthar na seirbhísí dlí;
  • déanfar d’imthosca airgeadais a scrúdú ar an dáta ar a dhéantar an cinneadh maidir le cruatan;
  • tá sraith critéar agus treoirlínte againn a gcuirimid san áireamh agus an cinneadh á dhéanamh againn ionas go mbeimid comhsheasmhach sa dóigh ina gcaithimid le gach iarratas ann féin;
  • cé go mbeidh iliomad cinntí bunaithe ar na critéir agus na treoirlínte sin, cuirimid lánrogha nuair is gá maidir le fíricí áirithe an cháis.

 

Más mian leat iarratas a dhéanamh ar tharscaoileadh costas ní mór duit an t-iarratas a dhéanamh i bhfoirm scríbhinn chuig d’aturnae chomh luath agus is féidir tar éis do do chás críochnú. Cuirfidh d’aturnae ar aghaidh é chuig ár bpríomhoifig i gCathair Saidhbhín agus cuirfear an cinneadh in iúl duit i bhfoirm scríbhinn chomh luath agus is féidir go praiticiúil.