Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Painéal na gCleachtóirí Príobháideacha um Chosaint Idirnáisiúnta

Foráiltear san Acht um Chúnamh Dlíthiúil Sibhialta 1995 (“an tAcht”) gur féidir leis an mBord um Chúnamh Dlíthiúil (“an Bord”) painéal aturnaetha a chothabháil ar toilteanach iad chun cúnamh agus comhairle dhlíthiúil a sholáthar do dhaoine a fhaigheann seirbhísí dlíthiúla.

Ag éirí as achtachán an tAcht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 is amhlaidh atá an Bord tar éis cinneadh chun painéal aturnaetha a bhunú agus a chothabháil ar toilteanach iad chun seirbhísí a sholáthar do dhaoine dár dheonaíodh seirbhísí dlíthiúla ón mBord chun críche

  • comhairle agus / nó ionadaíochta i ndáil le hiarratas faoin Acht um Chosaint Idirnáisiúnta 2015 ar thearmann, ar chosaint choimhdeach agus ar chead fanachta agus
  • i leith gach ábhar a clúdaíodh roimhe seo le Painéal na gCleachtóirí Príobháideacha um Thearmann agus saincheisteanna gaolmhara.

Tabharfar Painéal na gCleachtóirí Príobháideacha um Chosaint Idirnáisiúnta (“an Painéal”) ar an bPainéal féin.

Painéal Aturnaetha

Aturnae ar bith a shásaíonn na coinníollacha sa Scéim agus ar mian leo a (h)ainm a chur sa Phainéal; ní mór dóibh iarratas a dhéanamh i scríbhinn chuig an mBord - tríd an foirm iarratais. Ní foláir don aturnae gealltanas a thabhairt, san fhoirm chun cloí leis na téarmaí agus coinníollacha anseo, agus le forálacha an Achta nuair a sholáthraítear cúnamh agus/nó comhairle dhlíthiúil.

Táillí

Beidh scála caighdeánach táillí ann arb iníoctha iad in aghaidh an cháis le haturnaetha sa Phainéal i gcomhair soláthair sheirbhísí. Is ionann an Fhoirm Éilimh (CF1) agus an cháipéis lena mbeidh an t-aturnae i dteideal an táille iomchuí agus aon eisíocaíocht údaraithe a éileamh.