Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as fianáin. Is ionann leanúint d’úsáid an tsuímh seo agus deimhniú go bhfuil comhaontú intuigthe ann go ngéilleann an cuairteoir don seasamh sin. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an úsáid a bhainimid as fianáin téigh chuig ár bhfógra príobháideachais. 

Sampla 1

Sampla 1

Is oibrí le tuarastal é Joe Bloggs, a thuilleann €42,545 ar an iomlán in aghaidh na bliana. Is é a ioncam glan lúide ÁSPC agus cáin ioncaim ná €37,190.16. in aghaidh na bliana. Níl a chéile/a pháirtí ag brath air.Tá beirt pháistí cleithiúnacha aige a bhfuil sé ag íoc costais chúram leanaí dóibh de €100 an duine in aghaidh na seachtaine. Is ionann a íocaíochtaí morgáiste agus €580 in aghaidh na míosa, le hárachas saoil san áireamh. Déanann sé na híocaíochtaí sin. Tá carr aige ar luach €8,500 agus scaireanna i gcomhlacht le luachan poiblí, le luacháil €20,000. Níl aon sócmhainní eile aige seachas a theach féin. Tá sé ag cur iarratais isteach ar chúnamh dlíthiúil. Déantar measúnú ar a incháilitheacht agus ar a ranníocaíocht airgeadais mar seo a leanas:

AINM: Joe BloggsUimhir Thagartha:
Liúntais Ioncam
Cineál an liúntaisAn liúntas is móMéid ceadaitheFoinseMéid
Céile/páirtí€ 3, 500NilFostaíocht/Pinsean€42,545
Gach cleithiúnaí€ 1, 600€3,200
Cúram leanaí€ 6, 000€10,400CothabháilNil
Árachas sóisialtaIomlán€1,192.50
Cáin ioncaimIomlán€7,162.34Leas SóisialtaNil
Costais lóistín€ 8, 000€6,960
Íocaíocht ex-gratia€ 1, 040NilGnóNil
Sochar ComhchineáilNil
Rudaí eileNil
Iomlán:€28,914.84 Iomlán:€42,545.00
Ioncam Iomlán€42,545.00
Lúide na liúntais€28,914.84
Ioncam indiúscartha€13,630.16níos lú €11,500 =€2,130.16 = (A)
Ranníocaíocht do chomhairle dhlíthiúil(A) x 10% =€150.00 (uasmhéid)
(íocmhéid €10, íocmhéid €150)
Ranníocaíocht do chúnamh dlíthiúil € (A)X 25% plus €50 =€582.00
(íocmhéid €50)
Ranníocaíocht caipitil€541.00
Sócmhainní Caipitil de €28,500 – lúide 10% costais réadaithe = €25,650 (2.5% den difear idir €25,650 agus €4,000)
Ranníocaíocht iomlán€1,123.00